KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

STT Huyện Kế hoạch 5 năm Kế hoạch năm
1 Tp Bắc Giang 5 năm Năm
2 Huyện Việt Yên 5 năm Năm
3 Huyện Yên Dũng 5 năm Năm
4 Huyện Lục Ngạn 5 năm Năm
5 Huyện Tân Yên 5 năm Năm
6 Huyên Lạng Giang 5 năm Năm
7 Huyện Hiệp Hòa 5 năm Năm
8 Huyện Sơn Động 5 năm Năm
9 Huyện Lục Nam 5 năm Năm
10 Huyện Yên Thế 5 năm Năm

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

STT Huyện Trung hạn Năm
1 Tp Bắc Giang Trung hạn Năm
2 Huyện Việt Yên Trung hạn Năm
3 Huyện Yên Dũng Trung hạn Năm
4 Huyện Lục Ngạn Trung hạn Năm
5 Huyện Tân Yên Trung hạn Năm
6 Huyên Lạng Giang Trung hạn Năm
7 Huyện Hiệp Hòa Trung hạn Năm
8 Huyện Sơn Động Trung hạn Năm
9 Huyện Lục Nam Trung hạn Năm
10 Huyện Yên Thế Trung hạn Năm