Tỉnh Bắc Giang-Diện tích (tỉnh, huyện)

KH2010: 
3 843.95
KH2011: 
3 849.71
KH2012: 
3 843.95
KH2013: 
3 843.95
KH2014: 
3 843.95
KH2015: 
3 843.95
KH2016: 
3 843.95
KH2017: 
3 895.59
KH2018: 
3 895.59
Địa bàn: