Huyện Hiệp Hòa-Diện tích (tỉnh, huyện)

KH2010: 
203.07
Địa bàn: