Huyện Lạng Giang-Diện tích (tỉnh, huyện)

KH2010: 
241.25
Địa bàn: