Huyện Sơn Động-Diện tích (tỉnh, huyện)

KH2010: 
846.64
Địa bàn: