Huyện Tân Yên-Diện tích (tỉnh, huyện)

KH2010: 
206.61
Địa bàn: