TP Bắc Giang-Diện tích (tỉnh, huyện)

KH2010: 
66.77
KH2011: 
66.77
Địa bàn: