Huyện Việt Yên-Diện tích (tỉnh, huyện)

KH2010: 
170.15
Địa bàn: