Huyện Yên Dũng-Diện tích (tỉnh, huyện)

KH2010: 
190.93
Địa bàn: