A. ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Diện tích (tỉnh, huyện) Km2 3843.95 3849.71 3843.95 3843.95 3843.95 3843.95 3843.95 3895.59 3895.59
Dân số (tỉnh, huyện) Người 1567557.00 1576962.00 1588523.00 1607048.00 1624456.00 1641425.00 1657573.00 1674384.00 1692.00
Số xã, phường, thị trấn 229.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00