Tốc độ tăng trường kinh tế GRDP

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tốc độ tăng trường kinh tế GRDP % 9.30 10.20 9.80 8.70 9.20 9.60 10.70 13.30