Hệ số ICOR

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hệ số ICOR 4.80 4.90 5.30 6.40 6.40 5.90 5.50 5.00