1. Tổng giá trị gia tăng (Giá 2010)

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Tổng giá trị gia tăng (Giá 2010) Tỷ đồng 29315.30 32239.90 34850.40 37272.30 31459.20 41741.50 46213.80 52370.80 0.00