7.Giá trị kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7.Giá trị kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn Triệu USD 0.00 776.40 1333.00 1700.00 2216.00 2507.00 3800.00 6000.00 0.00
Kinh tế trong nước 214.10 274.30 322.20 466.00 495.00 550.00
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 562.30 1058.70 1377.80 1750.00 2012.00 2400.00
Tổng kim nghạch nhập khẩu chia theo huyện/thành phố
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang Triệu USD
Huyện Lục Ngạn Triệu USD
Huyện Lục Nam Triệu USD
Huyện Sơn Động Triệu USD
Huyện Yên Thế Triệu USD
Huyện Hiệp Hòa Triệu USD
Huyện Lạng Giang Triệu USD
Huyện Tân Yên Triệu USD
Huyện Việt Yên Triệu USD
Huyện Yên Dũng Triệu USD
Ngoài Huyện Triệu USD