Công nghiệp-Xây dựng

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Công nghiệp-Xây dựng % 31.48 31.97 33.90 39.31 39.35 41.57 41.96 47.80 0.00