4. Một số chỉ tiêu chủ yếu

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4. Một số chỉ tiêu chủ yếu
Bưởi Diễn Tấn
Cam đường Canh Tấn
Dứa Tấn
Lạc vỏ Tấn
Rau chế biến, rau an toàn Tấn
Sản lượng lương thực có hạt Tấn
Vải thiều Tấn
Đậu tương Tấn
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Huyện Lục Nam
Huyện Sơn Động
Huyện Yên Thế
Huyện Hiệp Hòa
Huyện Lạng Giang
Huyện Tân Yên
Huyện Việt Yên
Huyện Yên Dũng
Ngoài Huyện