Bảo vệ rừng:

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bảo vệ rừng phòng hộ và đặc dụng Ha
Bảo vệ rừng: Ha
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang Ha
Huyện Lục Ngạn Ha
Huyện Lục Nam Ha
Huyện Sơn Động Ha
Huyện Yên Thế Ha
Huyện Hiệp Hòa Ha
Huyện Lạng Giang Ha
Huyện Tân Yên Ha
Huyện Việt Yên Ha
Huyện Yên Dũng Ha
Ngoài Huyện Ha