Sản lượng gỗ khai thác

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gỗ rừng trồng M3
Gỗ tự nhiên M3
Sản lượng gỗ khai thác M3
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang M3
Huyện Lục Ngạn M3
Huyện Lục Nam M3
Huyện Sơn Động M3
Huyện Yên Thế M3
Huyện Hiệp Hòa M3
Huyện Lạng Giang M3
Huyện Tân Yên M3
Huyện Việt Yên M3
Huyện Yên Dũng M3
Ngoài Huyện M3