* Chăn nuôi

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
* Chăn nuôi
Sản lượng thịt hơi các loại 1000 Tấn 178900.00 184100.00 197100.00 206300.00 212500.00 218400.00 220000.00
Tổng đàn bò (trung bình năm) 10.000 Con 150990.00 139100.00 132800.00 129130.00 130700.00 134200.00 132000.00
Tổng đàn gia cầm các loại Triệu con 15420000.00 15640000.00 15640000.00 16020000.00 16400000.00 16800000.00 17200000.00
Tổng đàn lợn (trung bình năm) 10.000 con 1162300.00 1168200.00 1173100.00 1193600.00 1215000.00 1244100.00 1250000.00
Tổng đàn trâu (trung bình năm) 10000 83660.00 74730.00 68820.00 61950.00 60000.00 57500.00 57500.00
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Huyện Lục Nam
Huyện Sơn Động
Huyện Yên Thế
Huyện Hiệp Hòa
Huyện Lạng Giang
Huyện Tân Yên
Huyện Việt Yên
Huyện Yên Dũng
Ngoài Huyện