Tổng đàn trâu (trung bình năm)

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tổng đàn trâu (trung bình năm) 10000 83660.00 74730.00 68820.00 61950.00 60000.00 57500.00 57500.00
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang 10000
Huyện Lục Ngạn 10000
Huyện Lục Nam 10000
Huyện Sơn Động 10000
Huyện Yên Thế 10000
Huyện Hiệp Hòa 10000
Huyện Lạng Giang 10000
Huyện Tân Yên 10000
Huyện Việt Yên 10000
Huyện Yên Dũng 10000
Ngoài Huyện 10000