Sản lượng thịt hơi các loại

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sản lượng thịt hơi các loại 1000 Tấn 178900.00 184100.00 197100.00 206300.00 212500.00 218400.00 220000.00
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang 1000 Tấn
Huyện Lục Ngạn 1000 Tấn
Huyện Lục Nam 1000 Tấn
Huyện Sơn Động 1000 Tấn
Huyện Yên Thế 1000 Tấn
Huyện Hiệp Hòa 1000 Tấn
Huyện Lạng Giang 1000 Tấn
Huyện Tân Yên 1000 Tấn
Huyện Việt Yên 1000 Tấn
Huyện Yên Dũng 1000 Tấn
Ngoài Huyện 1000 Tấn