* Thuỷ sản

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
* Thuỷ sản
Diện tích nuôi thủy sản Ha 11984.00 12009.00 12010.00 12010.00 12100.00 12200.00 12300.00
Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản Tấn 22178.00 24483.00 27170.00 29000.00 29500.00 30500.00 31000.00
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Huyện Lục Nam
Huyện Sơn Động
Huyện Yên Thế
Huyện Hiệp Hòa
Huyện Lạng Giang
Huyện Tân Yên
Huyện Việt Yên
Huyện Yên Dũng
Ngoài Huyện