Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sản lượng khai thác thủy sản tự nhiên Tấn
Sản lượng nuôi trồng Tấn
Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản Tấn 22178.00 24483.00 27170.00 29000.00 29500.00 30500.00 31000.00
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang Tấn
Huyện Lục Ngạn Tấn
Huyện Lục Nam Tấn
Huyện Sơn Động Tấn
Huyện Yên Thế Tấn
Huyện Hiệp Hòa Tấn
Huyện Lạng Giang Tấn
Huyện Tân Yên Tấn
Huyện Việt Yên Tấn
Huyện Yên Dũng Tấn
Ngoài Huyện Tấn