3. GIẢM NGHÈO

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3. GIẢM NGHÈO
Tổng số hộ hộ 412204.00 421820.00 423400.00 432487.00 436960.00 443514.00 448365.00 452560.00
Số hộ nghèo theo chuẩn mới hộ 63379.00 51085.00 44541.00 38386.00 32772.00 31046.00 42813.00 34168.00
Số hộ thoát nghèo hộ 13558.00 12370.00 6644.00 10.98 6150.00 3854.00 11118.00 8660.00
Tỷ lệ hộ nghèo % 15.40 12.11 10.44 8.88 7.50 7.00 9.55 7.55