Tổng số hộ

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tổng số hộ hộ 412204.00 421820.00 423400.00 432487.00 436960.00 443514.00 448365.00 452560.00
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang hộ
Huyện Lục Ngạn hộ
Huyện Lục Nam hộ
Huyện Sơn Động hộ
Huyện Yên Thế hộ
Huyện Hiệp Hòa hộ
Huyện Lạng Giang hộ
Huyện Tân Yên hộ
Huyện Việt Yên hộ
Huyện Yên Dũng hộ
Ngoài Huyện hộ