Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 43.40 60.80 73.90 83.50 89.60 94.80 96.50
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang
Huyện Lục Ngạn
Huyện Lục Nam
Huyện Sơn Động
Huyện Yên Thế
Huyện Hiệp Hòa
Huyện Lạng Giang
Huyện Tân Yên
Huyện Việt Yên
Huyện Yên Dũng
Ngoài Huyện