Thiết bị ngoại vi

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Thiết bị ngoại vi 10.000 chiếc 8277.00 16586.00 10625.00 12731.00 17801.00 20471.00 100000.00 150000.00
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang 10.000 chiếc
Huyện Lục Ngạn 10.000 chiếc
Huyện Lục Nam 10.000 chiếc
Huyện Sơn Động 10.000 chiếc
Huyện Yên Thế 10.000 chiếc
Huyện Hiệp Hòa 10.000 chiếc
Huyện Lạng Giang 10.000 chiếc
Huyện Tân Yên 10.000 chiếc
Huyện Việt Yên 10.000 chiếc
Huyện Yên Dũng 10.000 chiếc
Ngoài Huyện 10.000 chiếc