Gạch xây bằng đất nung các loại

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gạch xây bằng đất nung các loại 10.000 viên 423.00 613.00 433.00 499.00 145.00 145.00 150.00 700.00 750.00
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang 10.000 viên
Huyện Lục Ngạn 10.000 viên
Huyện Lục Nam 10.000 viên
Huyện Sơn Động 10.000 viên
Huyện Yên Thế 10.000 viên
Huyện Hiệp Hòa 10.000 viên
Huyện Lạng Giang 10.000 viên
Huyện Tân Yên 10.000 viên
Huyện Việt Yên 10.000 viên
Huyện Yên Dũng 10.000 viên
Ngoài Huyện 10.000 viên