Sản phẩm may mặc

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sản phẩm may mặc 10.000 SP 20550.00 65975.00 72089.00 77100.00 86791.00 98000.00 100000.00 220000.00 250000.00
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang 10.000 SP
Huyện Lục Ngạn 10.000 SP
Huyện Lục Nam 10.000 SP
Huyện Sơn Động 10.000 SP
Huyện Yên Thế 10.000 SP
Huyện Hiệp Hòa 10.000 SP
Huyện Lạng Giang 10.000 SP
Huyện Tân Yên 10.000 SP
Huyện Việt Yên 10.000 SP
Huyện Yên Dũng 10.000 SP
Ngoài Huyện 10.000 SP