Điện sản xuất

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Điện sản xuất 10.000.000 Kw/h 1365.00 1627.00 1126.00 1403.00 1120.00 1209.00 1200.00 1400.00
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang 10.000.000 Kw/h
Huyện Lục Ngạn 10.000.000 Kw/h
Huyện Lục Nam 10.000.000 Kw/h
Huyện Sơn Động 10.000.000 Kw/h
Huyện Yên Thế 10.000.000 Kw/h
Huyện Hiệp Hòa 10.000.000 Kw/h
Huyện Lạng Giang 10.000.000 Kw/h
Huyện Tân Yên 10.000.000 Kw/h
Huyện Việt Yên 10.000.000 Kw/h
Huyện Yên Dũng 10.000.000 Kw/h
Ngoài Huyện 10.000.000 Kw/h