Điện thương phẩm

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Điện thương phẩm 10.000.000 Kw/h 632.00 623.00 906.00 1174.00 1296.00 1629.00 1988.00 2500.00 3100.00
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang 10.000.000 Kw/h
Huyện Lục Ngạn 10.000.000 Kw/h
Huyện Lục Nam 10.000.000 Kw/h
Huyện Sơn Động 10.000.000 Kw/h
Huyện Yên Thế 10.000.000 Kw/h
Huyện Hiệp Hòa 10.000.000 Kw/h
Huyện Lạng Giang 10.000.000 Kw/h
Huyện Tân Yên 10.000.000 Kw/h
Huyện Việt Yên 10.000.000 Kw/h
Huyện Yên Dũng 10.000.000 Kw/h
Ngoài Huyện 10.000.000 Kw/h