Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Triệu con 13.53 13.87 13.76 14.17 14.20 14.60 14.70
Chỉ tiêu chi tiết
Địa bàn ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TP Bắc Giang Triệu con
Huyện Lục Ngạn Triệu con
Huyện Lục Nam Triệu con
Huyện Sơn Động Triệu con
Huyện Yên Thế Triệu con
Huyện Hiệp Hòa Triệu con
Huyện Lạng Giang Triệu con
Huyện Tân Yên Triệu con
Huyện Việt Yên Triệu con
Huyện Yên Dũng Triệu con
Ngoài Huyện Triệu con