- Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- Nông, lâm nghiệp và thủy sản % 3.40 5.60 2.70 4.60 5.90 5.00 3.50 -1.30