- Công nghiệp - Xây Dựng

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- Công nghiệp - Xây Dựng % 15.90 19.10 20.80 13.10 14.50 14.10 15.10 23.70