Hàng dệt may

Chỉ tiêu toàn Tỉnh
Chỉ tiêu ĐV tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hàng dệt may 20550.00 65975.00 72089.00 77100.00 86791.00 98000.00 100000.00